Rada Nadzorcza Szpital Lipno Sp. z o. o.

ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego  Szpital Lipno Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023 i badania sprawozdania finansowego Szpital Lipno Sp. z o.o. za rok obrotowy 2024

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie przez Firmę audytorską na rzecz Zamawiającego, usługi polegającej na:

1) przeprowadzeniu badania sprawozdań finansowych Zamawiającego za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz stanowiących podstawę ich sporządzania ksiąg rachunkowych (dalej „Badanie”),

2) sporządzeniu pisemnego sprawozdania z Badania przeprowadzonego za rok obrotowy 2023 i 2024, stwierdzającego czy roczne sprawozdania finansowe Zamawiającego zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawiają w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową oraz wynik finansowy Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 poz. 120 ze zm.).

II. Warunki i oczekiwania od firmy audytorskiej:

1. Firma audytorska zobowiązuje się do:

1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie  

    z obowiązującymi przepisami prawa polskiego,

2) wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej staranności wynikającej 

    z zawodowego charakteru prowadzonej działalności,

3) zapewnienia profesjonalnego standardu wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Firma audytorska oświadcza, że:

1) posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do

    należytego wykonania Umowy,

2) nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które  

    mogą uniemożliwić wykonanie Przedmiotu Umowy,

3) nie zachodzą w stosunku do Firmy audytorskiej okoliczności opisane w art. 69 ust. 9

    ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz

    nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 ),(niezachowanie bezstronności

    i niezależności).

3. Firm audytorska ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za:

1) działania lub zaniechania w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w tym za działania lub   

    zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, jak za własne działania lub zaniechania,

2) prawidłową realizację Umowy, w tym za wysokie kwalifikacje osób kierowanych do

    jej wykonywania oraz dobór najlepszych środków i metod, mających na celu

    zagwarantowanie realizacji Przedmiotu Umowy wysokiej jakości,

3) nadzór nad osobami wyznaczonymi do realizacji Przedmiotu Umowy oraz dopełnienie

    wszelkich prawnych zobowiązań związanych z ich zatrudnieniem i wynagrodzeniem  

    oraz za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem Przedmiotu Umowy.

4. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Firmą audytorską w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

  5. Udział kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej w trakcie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i za rok obrotowy  2024,  celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji  oraz po przekazaniu  pisemnego sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i za rok obrotowy 2024, w celu przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki sprawozdania  z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności oraz udzielenia odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

 O terminach posiedzeń Rady Nadzorczej kluczowy biegły rewident zostanie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa  w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

6. Obecność kluczowego biegłego rewidenta (w razie konieczności) na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki, rozpatrującym i zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za badany rok, w celu złożenia stosownych  wyjaśnień i informacji.                          O terminach posiedzeń Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółki kluczowy biegły rewident zostanie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników ponosi biegły rewident.

7. Przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej Szpital Lipno Sp. z o. o.  sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.

8. Wymagany termin przeprowadzenia badania oraz przekazania sprawozdania z badania za rok obrotowy 2023 do 30 kwietnia 2024 r. i za rok obrotowy 2024 do 30 kwietnia 2025 r.

9. Umowa o badanie sprawozdania finansowego Szpital Lipno Sp. z o. o. z wybraną firmą audytorską zostanie zawarta  na okres dwóch lat.

10. Powyższe wymagania winne być zawarte w umowie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i za rok obrotowy 2024.

11. Pisemne oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy przesłać pocztą lub składać w siedzibie Spółki, adres: Rada Nadzorcza Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Szpital Lipno Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023 i za rok obrotowy 2024”, w terminie do dnia 08 września 2023 r.  do godz. 11.00.  W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki na ww. adres.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 54 288 0436 lub skierować zapytania na adres e-mail sekretariat@szpitallipno.pl

Oferta powinna zawierać:

1.  Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań   finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2.   Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3. Pisemne zobowiązanie do uczestnictwa, w razie konieczności w Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników oraz w posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.

4. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

5.   Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z obu badań, z podziałem na poszczególne lata obrotowe.

6.   Harmonogram prac obejmujący metody i terminy badania sprawozdań.

7. Dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta.

8.  Wykaz istotnych wg oferenta podmiotów, w których przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego, potwierdzający posiadane doświadczenie.

Kryteriami oceny będą:

  1. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym branży z zakresu ochrony zdrowia – ocena od 0 do 30 pkt.

      b)   Cena brutto – ocena od 0 do 70 pkt obliczona wg wzoru:

(wartość zamówienia najniższej oferty)

Liczba punktów = ———————————————————– x 70

(wartość zamówienia ocenianej oferty)

O wyborze oferty zadecyduje Rada Nadzorcza na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne oferty.

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 15 września 2023 r. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skip to content