Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

Szpital Lipno sp. z o.o.

Prezes Zarządu Szpital Lipno sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpital Lipno sp. z o.o.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w części I pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz.U. Nr 151, poz. 896 z późn.zm.) .

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności Szpital Lipno sp. z o.o.
 2. Komunikatywność i kreatywność.
 3. Umiejętność organizowania pracy zespołu pielęgniarek i położnych i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem z numerem telefonu.
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo.
 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
 4. Inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
 5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 7. Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

 1. Aplikacje z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpital Lipno sp. z o.o.” należy składać osobiście w zamkniętych kopertach
  w Sekretariacie Prezesa Zarządu Szpital Lipno sp. z o.o. lub przesłać pocztą na adres: Szpital Lipno sp. z o.o., ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane).
 2. Na kopercie należy umieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania.
 3. Termin składania dokumentów upływa  dnia 11 października 2022 r.

 V. Informacje dotyczące udostępnienia materiałów

 1. Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym niezbędne do przygotowania koncepcji zmian oraz rozwoju w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa w działalności Szpital Lipno sp. z o.o..
 2. Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście w godz. 9.00 – 13.00 w Dziale Kadrowo-Płacowym Szpital Lipno sp. z o.o. lub telefonicznie 54 288 03 35 we wszystkie dni robocze.

VI. Warunki pracy i płacy

 1. Naczelna Pielęgniarka będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę ( podst. pr. art. 49 pkt. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 Nr 112 poz.654 z późn. zm.).
 2. Wynagrodzenie wg Regulaminu Wynagradzania Szpital Lipno sp. z o.o..
 3. Świadczenia socjalne i pozostałe uprawnienia wg Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Świadczeń Socjalnych Szpital Lipno sp. z o.o..

VII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 7 dni liczonym od upływu terminu składania ofert.


Skip to content