Projekty

Realizowane projekty

  • RPKP.06.01.01-04-0073/17 „ Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o.-przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry; Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Czas realizacji projektu: 01-04-2017 do 30-06-2023
Wartość projektu: 10 209 696,80 zł
Wydatki kwalifikowane: 8 036 892,86 zł
Dofinansowanie: 4 822 135,71 zł

  • RPKP.06.01.01-04-0092/17 „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o. o.- Przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry; Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Czas realizacji projektu: 03-07-2017 do 31-07-2023
Wartość projektu: 5 428 388,27 zł
Wydatki kwalifikowane: 4 911 464,36 zł
Dofinansowanie: 4 174 744,69 zł

  • RPKP.06.01.01-04-0003/20 „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Czas realizacji projektu: 01-02-2020 do 31-12-2023
Wartość projektu: 75 710 653,54 zł
Wydatki kwalifikowane: 75 585 609,85 zł
Dofinansowanie:

EFRR: 68 027 048,86 zł

Budżet Państwa: 7 558 560,99 zł

Dofinansowanie dla Partnera Szpital Lipno Sp. Z o. o.- 1 478 511,73 zł

  • 09.03.01-04-0002/20 „ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych

Czas realizacji projektu: 01-03-2020 do 31-12-2020
Wartość projektu: 81 268 110,25 zł
Wydatki kwalifikowane: 55 211 510,74 zł
Dofinansowanie: 52 450 935,19 zł
Wartość wniosku Partnera Szpital Lipno Sp. Z o. o- 198 555,12
Dofinansowanie dla Partnera Szpital Lipno Sp. Z o. o.- 188 627,36 zł

  • 09.03.02-04-0085/20 „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Czas realizacji projektu grantowego: 01-05-2020 do 31-07-2020
Wartość grantu Szpital Lipno sp. z o. o- 197 440,00

  • 09.01.00-00-0423/21 „Zakup Ambulansu dla Szpital Lipno sp. z o. o.” finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Czas realizacji projektu: 01-04-2021 do 31-12-2021
Wartość projektu: 548 0388,56 zł
Wydatki kwalifikowane: 519 564,56 zł
Dofinansowanie: 519 564,56 zł

  • W ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWK-P2014-2020 i Budżetu Państwa, realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski przekazał środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek chirurgicznych FFP2 i FFP3, rękawiczek oraz kombinezonów ochronnych.

Powyższe wsparcie zapewnia nam i naszym pacjentom bezpieczeństwo oraz nieprzerwaną możliwość świadczenia usług medycznych w okresie pandemii.

  • POWR.05.03.00-00-0014/19 ,, Zwiększenie jakości kształcenie na kierunku pielęgniarstwo w PANS we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego”

    Czas realizacji projektu: 01.04.2020 do 31.10.2023

    Wartość projektu: 2586 703,62 zł

    Wartość dofinansowania: 2586 703,62 zł

Realizowane inwestycje

    • Realizacja inwestycji pn. „Modernizacja Izby Przyjęć realizowana w spółce Szpital Lipno ul. Nieszawska 6”. Inwestycja finansowana jest z dochodów własnych Powiatu Lipnowskiego.

Cel inwestycji: nowoczesna izba przyjęć dostosowana do obowiązujących standardów i wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia pod względem sanitarnym i technicznym. Poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki zakażeń oraz poprawa warunków pracy personelu.

Czas realizacji inwestycji: 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy tj. 15 marca 2021 roku.
Wartość inwestycji: 3 628 500, 00 zł.

Skip to content