Projekty

Realizowane projekty

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU MEDYCZNEGO

Zakup ambulansu dofinansowano ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego, w ramach konkursu nr FM-SMPL.02.ZRM.2023, programu inwestycyjnego dotyczącego wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego w zakresie zakupu ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Szpital Lipno Sp. z o.o. w Lipnie.

 

Dofinansowanie: 554 678,00 zł

Całkowita wartość: 600 000,00 zł

Data podpisania umowy: Listopad 2023 r.

 

Celem inwestycji jest podniesienie dostępności i jakości świadczeń udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego w Szpital Lipno Sp. z o.o. Projekt obejmuje zakup ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane (PN:EN 1789) wraz z dodatkowym wyposażeniem: wideolaryngoskopem, urządzeniem do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce, urządzeniem do przenoszenia pacjenta siedzącego oraz noszami mechanicznymi.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU MEDYCZNEGO

Zakup robotów do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych ze środków Subfunduszu Terapeutyczno-Innowacyjnego Funduszu Medycznego na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji w ramach konkursu nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023.

Dofinansowanie: 500 000,00 zł

Całkowita wartość: 500 000,00 zł

Data podpisania umowy: Październik 2023r.

Opis zadania: W ramach dofinansowania zakupiono Robot do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych. Celem zakupu jest podniesienie standardu świadczonych usług oraz zwiększenie zakresu świadczeń udzielanych z wykorzystaniem robotyki w rehabilitacji neurologicznej i ogólnousprawniającej w Szpital Lipno Sp. z o.o. Posiadanie urządzeń tej klasy znacznie przyczyni się do poprawy komfortu i efektywności leczenia naszych pacjentów, pomoże powrócić do sprawności między innymi pacjentom po udarach mózgowych.

 • RPKP.06.01.01-04-0073/17 „ Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o.-przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry; Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Czas realizacji projektu: 01-04-2017 do 30-06-2023
Wartość projektu: 10 550 439,76 zł
Wydatki kwalifikowane: 7 893 869,69 zł
Dofinansowanie: 4 736 321,81 zł

 

 • RPKP.06.01.01-04-0092/17 „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o. o.- Przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry; Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Czas realizacji projektu: 03-07-2017 do 31-07-2023
Wartość projektu: 5 428 388,29 zł
Wydatki kwalifikowane: 4 911 464,37 zł
Dofinansowanie: 4 072 021,04 zł

 

 • RPKP.06.01.01-04-0003/20 „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Czas realizacji projektu: 01-02-2020 do 31-12-2023
Wartość projektu: 75 710 653,54 zł
Wydatki kwalifikowane: 75 585 609,85 zł
Dofinansowanie:

EFRR: 68 027 048,86 zł

Budżet Państwa: 7 558 560,99 zł

Dofinansowanie dla Partnera Szpital Lipno Sp. z o.o. – 1 478 511,73 zł

 • .09.03.01-04-0002/20 „ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych

Czas realizacji projektu: 01-03-2020 do 31-12-2020
Wartość projektu: 81 268 110,25 zł
Wydatki kwalifikowane: 55 211 510,74 zł
Dofinansowanie: 52 450 935,19 zł
Wartość wniosku Partnera Szpital Lipno Sp. z o. o. – 198 555,12
Dofinansowanie dla Partnera Szpital Lipno Sp. z o. o.- 188 627,36 zł

 

 • 09.03.02-04-0085/20 „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Czas realizacji projektu grantowego: 01-05-2020 do 31-07-2020
Wartość grantu Szpital Lipno sp. z o.o. – 197 440,00 zł

 • 09.01.00-00-0423/21 „Zakup Ambulansu dla Szpital Lipno sp. z o. o.” finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Czas realizacji projektu: 01-04-2021 do 31-12-2021
Wartość projektu: 548 0388,56 zł
Wydatki kwalifikowane: 519 564,56 zł
Dofinansowanie: 519 564,56 zł

 • W ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWK-P2014-2020 i Budżetu Państwa, realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski przekazał środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek chirurgicznych FFP2 i FFP3, rękawiczek oraz kombinezonów ochronnych.

Powyższe wsparcie zapewnia nam i naszym pacjentom bezpieczeństwo oraz nieprzerwaną możliwość świadczenia usług medycznych w okresie pandemii.

 •  POWR.05.03.00-00-0014/19 ,, Zwiększenie jakości kształcenie na kierunku pielęgniarstwo w PANS we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego”

    Czas realizacji projektu: 01.04.2020 do 31.10.2023

    Wartość projektu: 2 586 703,62 zł

    Wartość dofinansowania: 2 586 703,62 zł

 • RPKP.06.01.01-04-0001/23 „Przebudowa Oddziału Neurologii w Szpital Lipno Sp. z o. o.”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry; Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

  Czas realizacji projektu: 06.04.2022 – 31.12.2023

  Wartość projektu: 3 766 126,23 zł

  Wydatki kwalifikowane: 3 395 656,98 zł

  Dofinansowanie: 3 184 932,47 zł

Realizowane inwestycje

  • Realizacja inwestycji pn. „Modernizacja Izby Przyjęć realizowana w spółce Szpital Lipno ul. Nieszawska 6”. Inwestycja finansowana jest z dochodów własnych Powiatu Lipnowskiego.

Cel inwestycji: nowoczesna izba przyjęć dostosowana do obowiązujących standardów i wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia pod względem sanitarnym i technicznym. Poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki zakażeń oraz poprawa warunków pracy personelu.

Czas realizacji inwestycji: 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy tj. 15 marca 2021 roku.
Wartość inwestycji: 3 628 500, 00 zł.

Realizowane projekty

 • RPKP.06.01.01-04-0073/17 „ Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o.-przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry; Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Czas realizacji projektu: 01-04-2017 do 30-06-2023
Wartość projektu: 10 209 696,80 zł
Wydatki kwalifikowane: 8 036 892,86 zł
Dofinansowanie: 4 822 135,71 zł

 

 • RPKP.06.01.01-04-0092/17 „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o. o.- Przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry; Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Czas realizacji projektu: 03-07-2017 do 31-07-2023
Wartość projektu: 5 428 388,27 zł
Wydatki kwalifikowane: 4 911 464,36 zł
Dofinansowanie: 4 174 744,69 zł

 

 • RPKP.06.01.01-04-0003/20 „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Czas realizacji projektu: 01-02-2020 do 31-12-2023
Wartość projektu: 75 710 653,54 zł
Wydatki kwalifikowane: 75 585 609,85 zł
Dofinansowanie:

EFRR: 68 027 048,86 zł

Budżet Państwa: 7 558 560,99 zł

Dofinansowanie dla Partnera Szpital Lipno Sp. z o.o. – 1 478 511,73 zł

 • .09.03.01-04-0002/20 „ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych

Czas realizacji projektu: 01-03-2020 do 31-12-2020
Wartość projektu: 81 268 110,25 zł
Wydatki kwalifikowane: 55 211 510,74 zł
Dofinansowanie: 52 450 935,19 zł
Wartość wniosku Partnera Szpital Lipno Sp. z o. o. – 198 555,12
Dofinansowanie dla Partnera Szpital Lipno Sp. z o. o.- 188 627,36 zł

 

 • 09.03.02-04-0085/20 „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Czas realizacji projektu grantowego: 01-05-2020 do 31-07-2020
Wartość grantu Szpital Lipno sp. z o.o. – 197 440,00 zł

 • 09.01.00-00-0423/21 „Zakup Ambulansu dla Szpital Lipno sp. z o. o.” finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Czas realizacji projektu: 01-04-2021 do 31-12-2021
Wartość projektu: 548 0388,56 zł
Wydatki kwalifikowane: 519 564,56 zł
Dofinansowanie: 519 564,56 zł

 • W ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWK-P2014-2020 i Budżetu Państwa, realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski przekazał środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek chirurgicznych FFP2 i FFP3, rękawiczek oraz kombinezonów ochronnych.

Powyższe wsparcie zapewnia nam i naszym pacjentom bezpieczeństwo oraz nieprzerwaną możliwość świadczenia usług medycznych w okresie pandemii.

 •  POWR.05.03.00-00-0014/19 ,, Zwiększenie jakości kształcenie na kierunku pielęgniarstwo w PANS we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego”

    Czas realizacji projektu: 01.04.2020 do 31.10.2023

    Wartość projektu: 2 586 703,62 zł

    Wartość dofinansowania: 2 586 703,62 zł

 • RPKP.06.01.01-04-0001/23 „Przebudowa Oddziału Neurologii w Szpital Lipno Sp. z o. o.”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry; Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

  Czas realizacji projektu: 06.04.2022 – 31.12.2023

  Wartość projektu: 3 766 126,23 zł

  Wydatki kwalifikowane: 3 395 656,98 zł

  Dofinansowanie: 3 184 932,47 zł

Realizowane inwestycje

  • Realizacja inwestycji pn. „Modernizacja Izby Przyjęć realizowana w spółce Szpital Lipno ul. Nieszawska 6”. Inwestycja finansowana jest z dochodów własnych Powiatu Lipnowskiego.

Cel inwestycji: nowoczesna izba przyjęć dostosowana do obowiązujących standardów i wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia pod względem sanitarnym i technicznym. Poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki zakażeń oraz poprawa warunków pracy personelu.

Czas realizacji inwestycji: 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy tj. 15 marca 2021 roku.
Wartość inwestycji: 3 628 500, 00 zł.

Skip to content