Szpital Lipno Sp. z o. o.

Ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno

NIP: 466-03-87-504, Regon 340572055

Tel.: 054 288 0 415, fax: 054 288 04 12

OGŁOSZENIE PRZETARGU OFERTOWEGO

PN.: ,,SPRZEDAŻ APARATU RENTGENOWSKIEGO SUFITOWEGO SIEMENS MULTIX TOP WRAZ ZE SKANEREM DO POSTACI CYFROWEJ, STOŁEM I WERTIGRAFEM’’

Na podstawie art. 70 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz art. 43 Ust 1 pkt. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2022 poz. 931 ze zm.) Prezes Zarządu Szpital Lipno ogłasza przetarg ofertowy na zbycie Aparatu rentgenowskiego sufitowego Siemens MULTIX TOP ze skanerem do postaci cyfrowej, stołem i wertigrafem wraz z demontażem na koszt nabywcy. W skład zestawu wchodzi zestaw kaset.

Część I: SPRZEDAŻ

Urządzenie 1:

Nazwa sprzętu medycznego Aparat rentgenowski

Model, typ Multix Top

Numer seryjny 2503

Właściciel Szpital Lipno Sp. z o. o.

Adres Właściciela ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno

Producent Siemens Sp. z o.o.

Kraj pochodzenia Niemcy

Data produkcji 2006 r.

Urządzenie 2:

Nazwa sprzętu medycznego Skaner

Model, typ 5170/200

Numer seryjny 12015

Właściciel Szpital Lipno Sp. z o. o.

Adres Właściciela ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno

Producent AGFA HEALTHCARE N.V.

Kraj pochodzenia Niemcy

Data produkcji sierpień 2015 r.

Cena brutto: 20 000,00 zł

Część II: WARUNKI

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Sprzedaż Aparatu Rentgenowskiego sufitowego Siemens Multix Top’’ oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny brutto tj. 2 000,00 zł do dnia 26.09.2022 r. do godziny 12:00 na konto Szpital Lipno Sp. z o. o. nr: 81 9542 0008 2001 0009 3099 0001 w Banku Spółdzielczym w Lipnie, tytułem zabezpieczenia na wypadek uchylenia się od zawarcia umowy. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty, gdyż podlega przedłożeniu komisji przetargowej.
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.09.2022 r. o godz. 12:05 w siedzibie Szpitala w Lipnie, ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno (sala konferencyjna II piętro).
  3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę minimalną oczekiwanej wartości oferty na poziomie 20 000,00 zł brutto.
  4. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest zdemontować na swój koszt cały zestaw w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wartości sprzętu medycznego. W razie nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do demontażu aparatu rentgenowskiego, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium oferenta, który przetarg wygrał zostanie wliczone w cenę nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest niezwłocznie (bez odsetek) odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
  5. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
  6. Dodatkowe informacje dotyczące aparatu rentgenowskiego oraz możliwości zapoznania się z przedmiotem przetargu, warunków przetargu można uzyskać w Dziale Organizacji Szpital Lipno ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno II piętro, tel. 536 467 678.
Skip to content