Nowoczesne oddziały i poradnie specjalistyczne

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Innowacyjne Zabiegi Fizjoterapeutyczne

Specjalistyczna Diagnostyka Obrazowa

Szczegółowy zakres badań laboratoryjnych

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE PRZETARGU OFERTOWEGO PN. „SPRZEDAŻ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO BRIGHTSPEED ELITE SELECT”

Szpital Lipno Sp. z o. o.

Ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno

NIP: 466-03-87-504, Regon 340572055

Tel.: 054 288 0 200, fax: 054 288 04 12

OGŁOSZENIE PRZETARGU OFERTOWEGO

PN.: ,,SPRZEDAŻ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO BRIGHTSPEED ELITE SELECT „

Na podstawie art. 70 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz art. 43 Ust 1 pkt. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2022 poz. 931 ze zm.) Prezes Zarządu Szpital Lipno ogłasza przetarg ofertowy na zbycie Tomografu komputerowego wraz z demontażem, wyprowadzeniem, załadunkiem i transportem.

Część I: SPRZEDAŻ

Nazwa sprzętu medycznego Tomograf Komputerowy

Model, typ BrightSpeed Elite select

Numer ID PL1331CT01

Numer seryjny gantry 291301HM0

Właściciel Szpital Lipno Sp. z o. o.

Adres Właściciela ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno

Producent GE Hangwei Medical Systems Co, LTD

Kraj pochodzenia Chińska Republika Ludowa

Data produkcji listopad 2011 r.

Tomograf w pełni sprawny, w ciągłej eksploatacji.

Tomograf sprzedawany jest bez lampy.

Cena min. BRUTTO: 40 000,00

Część II: WARUNKI

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Sprzedaż Tomografu Komputerowego BrightSpeed Elite select’’ oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny brutto tj. 4 000,00 zł do dnia 26.09.2022 r. do godziny 10:00 na konto Szpital Lipno Sp. z o. o. nr: 81 9542 0008 2001 0009 3099 0001 w Banku Spółdzielczym w Lipnie, tytułem zabezpieczenia na wypadek uchylenia się od zawarcia umowy. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty, gdyż podlega przedłożeniu komisji przetargowej.
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.09.2022 r. o godz. 10:05 w siedzibie Szpitala w Lipnie, ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno (sala konferencyjna II piętro).
  3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę minimalną oczekiwanej wartości oferty na poziomie 40 000,00 zł brutto.
  4. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Prezesa Zarządu Szpital Lipno. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wartości umowy. W razie nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. W przypadku zawarcia umowy wadium zostanie wliczone w cenę nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest niezwłocznie (bez odsetek) odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
  5. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
  6. Dodatkowe informacje dotyczące tomografu komputerowego oraz możliwości zapoznania się z przedmiotem przetargu, warunków przetargu można uzyskać w Dziale Organizacji Szpital Lipno ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno II piętro, tel. 536 467 678.

Skip to content