OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA SŁUCHACZY SZKÓŁ POLICEALNYCH O KIERUNKU TECHNIK ELEKTRORADIOLOG


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)) oraz Uchwały Nr XXVI/311/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla słuchaczy szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik elektroradiolog (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz.2146).


ZARZĄD POWIATU W LIPNIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA SŁUCHACZY SZKÓŁ POLICEALNYCH O KIERUNKU TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać słuchacze szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik elektroradiolog począwszy od III roku nauki (stacjonarnych
  i niestacjonarnych ) spełniający łącznie następujące warunki:
  1) uczą się w szkołach policealnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  2) nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie szkół policealnych oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
  3) zobowiążą się do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie, Nieszawska 6, 87-600 Lipno zwanej dalej „Szpitalem” lub w jego następcy prawnym bezpośrednio po zakończeniu szkoły oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu technik elektroradiolog podjęcia zatrudnienia na stanowisku technik elektroradiolog
  w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący trzykrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium. Zobowiązanie zostanie potwierdzone w umowie trójstronnej zawartej pomiędzy słuchaczem, któremu zostało przyznane stypendium a Powiatem
  i Szpitalem.
 2. Stypendium ma formę pieniężną i może zostać przyznane słuchaczowi począwszy od III roku nauki na kierunku technik elektroradiolog do czasu jej ukończenia.
 3. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie:
  1) 1 250,00 zł brutto miesięcznie na III semestrze nauki – 1 stypendium,
  2) 1 250,00 zł brutto miesięcznie na IV semestrze nauki – 1 stypendium,
  3) 1 250,00 zł brutto miesięcznie na V semestrze nauki – 1 stypendium,
  od kwoty stypendium dokonuje się potrąceń należności publiczno prawnych, jeżeli wynikają z przepisów prawa.
 4. Wniosek o przyznanie stypendium, na druku zgodnym z załącznikiem do Regulaminu przyznawania stypendiów dla słuchaczy szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik elektroradiolog stanowiącego załącznik do uchwały NrXXXVI/311/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla słuchaczy szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik elektroradiolog. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2146) należy złożyć w terminie: do dnia 14 października 2022 roku do godz. 14:30 na adres: Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno
  W przypadku nadesłania wniosku o przyznanie stypendium pocztą decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Lipnie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Nie dopuszcza się składania wniosku o przyznanie stypendium w postaci elektronicznej.
 5. Do wniosku należy dołączyć:
  1) zaświadczenie ze szkoły policealnej o statusie słuchacza oraz o średniej ocen z egzaminów za ostatnie dwa lata nauki przed złożeniem wniosku,
  2) oświadczenie słuchacza, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie szkoły policealnej, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego,
  3) oświadczenie słuchacza o nie pobieraniu stypendium z innych jednostek samorządu terytorialnego i braku zobowiązań z tym związanych,
  4) zobowiążą się do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie, Nieszawska 6, 87-600 Lipno zwanej dalej „Szpitalem” lub w jego następcy prawnym bezpośrednio po zakończeniu nauki oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu technik elektroradiolog podjęcia zatrudnienia na stanowisku technik elektroradiolog w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący trzykrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium. Zobowiązanie zostanie potwierdzone w umowie trójstronnej zawartej pomiędzy słuchaczem, któremu zostało przyznane stypendium a Powiatem i Szpitalem.
 6. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu w Lipnie nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków.
 7. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego i stronie internetowej Spółki Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd Powiatu w Lipnie oraz przekazana słuchaczom składającym wnioski.
 8. Stypendium będzie wypłacane po podpisaniu przez słuchacza umowy, o której mowa w 3 ust.1 pkt 3 określającej w szczególności warunki wypłacania stypendium, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium dotychczas wypłaconego wraz z odsetkami ustawowymi.

Klauzula informacyjna dla osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Lipnie (87-600), ul. Sierakowskiego 10B, tel. 54 30 66 100, email: starostwo@lipnowski.powiat.pl jest Starosta Lipnowski. Starostwo Powiatowe, z mocy ustawy o samorządzie powiatowym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Starosty Lipnowskiego.
Starosta Lipnowski, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pani/n prawo skontaktować się pod nr tel. 54 30 66 134, email: iod@lipnowski.powiat.pl.
Pani/a dane są przetwarzane w celu realizowania przez Panią/a czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu, w ramach podpisania umowy zawartej w dniu ……… r.
jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia). w związku z przepisami:
• ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz.1038, 1834) (transmisja, utrwalanie i udostępnianie obrad Rady Powiatu),
• ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm. Dz.U 2021 r. poz. 1598, 1641) (jawność i dostępność obrad Rady Powiatu),
• ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm. p 1495, 1509, 2320 ) (pisemna forma zawarcia umowy),
Odbiorcami Pani/a danych osobowych są upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego
w Lipnie oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto, Pani/a dane mogą być udostępnione operatorom pocztowym oraz innym podmiotom na podstawie umów powierzenia danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 3 i nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
Ma Pani/n prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/n prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/n, że przetwarzanie Pani/a danych narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie przez Panią/a danych osobowych jest obowiązkiem prawnym. Jest Pani/n zobowiązana do podania danych osobowych na podstawie w/w przepisów prawnych,
a konsekwencją nie podania ich będzie brak możliwości podpisania umowy.
Pani/a dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.
Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Skip to content