OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTA SZKOŁY WYŻSZEJ O KIERUNKU FIZJOTERAPIA
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)) oraz Uchwały Nr XXVI/314/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku fizjoterapia (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz.2143).
ZARZĄD POWIATU W LIPNIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ O KIERUNKU FIZJOTERAPIA

 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać studenci szkół wyższych o kierunku fizjoterapia począwszy od III roku studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych ) spełniający łącznie następujące warunki:
  1) studiują w uczelniach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  2) nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
  3) zobowiążą się do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie, Nieszawska 6, 87-600 Lipno zwanej dalej „Szpitalem” lub w jego następcy prawnym bezpośrednio po zakończeniu studiów oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty podjęcia zatrudnienia na stanowisku fizjoterapeuty w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący trzykrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium. Zobowiązanie zostanie potwierdzone w umowie trójstronnej zawartej pomiędzy studentem, któremu zostało przyznane stypendium a Powiatem i Szpitalem.
 2. Stypendium ma formę pieniężną i może zostać przyznane studentowi począwszy od III roku studiów na kierunku fizjoterapia do czasu ich ukończenia.
 3. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie:
  1) 1 500,00 zł brutto miesięcznie na III roku studiów
  2) 1 500,00 zł brutto miesięcznie na IV roku studiów
  3) 1 500,00 zł brutto miesięcznie na V roku studiów
  od kwoty stypendium dokonuje się potrąceń należności publicznoprawnych, jeżeli wynikają z przepisów prawa.
 4. Wniosek o przyznanie stypendium, na druku zgodnym z załącznikiem do Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku fizjoterapii stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/314/2022 Rady Powiatu w Lipnie
  z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku fizjoterapia (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 2143) należy złożyć w terminie: do dnia 14 października 2022 roku do godz. 14:30
  na adres: Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno

  W przypadku nadesłania wniosku o przyznanie stypendium pocztą decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Lipnie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Nie dopuszcza się składania wniosku o przyznanie stypendium w postaci elektronicznej.
 5. Do wniosku należy dołączyć:
  1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz o średniej ocen z egzaminów za ostatnie dwa lata studiów przed złożeniem wniosku,
  2) oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego,
  3) oświadczenie studenta o nie pobieraniu stypendium z innych jednostek samorządu terytorialnego i braku zobowiązań z tym związanych,
  4) zobowiążą się do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie, Nieszawska 6, 87-600 Lipno zwanej dalej „Szpitalem” lub w jego następcy prawnym bezpośrednio po zakończeniu studiów oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty podjęcia zatrudnienia na stanowisku fizjoterapeuty w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący trzykrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium. Zobowiązanie zostanie potwierdzone w umowie trójstronnej zawartej pomiędzy studentem, któremu zostało przyznane stypendium a Powiatem i Szpitalem.
 6. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu w Lipnie nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków.
 7. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego i stronie internetowej Spółki Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd Powiatu w Lipnie oraz przekazana studentom składającym wnioski.
 8. Stypendium będzie wypłacane po podpisaniu przez studenta umowy, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 3 określającej w szczególności warunki wypłacania stypendium, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium dotychczas wypłaconego wraz z odsetkami ustawowymi.

———————————————————————————————————–

Klauzula informacyjna dla osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Lipnie (87-600),  ul. Sierakowskiego 10B, tel. 54 30 66 100, email: starostwo@lipnowski.powiat.pl jest Starosta Lipnowski. Starostwo Powiatowe, z mocy ustawy o samorządzie powiatowym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Starosty Lipnowskiego.

Starosta Lipnowski, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pani/n prawo skontaktować się pod nr tel. 54 30 66 134, email: iod@lipnowski.powiat.pl.

Pani/a dane są przetwarzane w celu realizowania przez Panią/a czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu, w ramach podpisania umowy zawartej w dniu ……… r.
jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia). w związku z przepisami:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz.1038, 1834) (transmisja, utrwalanie i udostępnianie obrad Rady Powiatu),
 2. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm. Dz.U 2021 r. poz. 1598, 1641) (jawność i dostępność obrad Rady Powiatu),
 3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm. Poz. 1495, 1509, 2320 ) (pisemna forma zawarcia umowy),

Odbiorcami Pani/a danych osobowych są upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto, Pani/a dane mogą być udostępnione operatorom pocztowym oraz innym podmiotom na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 3 i nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Ma Pani/n prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/n prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/n, że przetwarzanie Pani/a  danych narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest obowiązkiem prawnym. Jest Pani/n zobowiązana do podania danych osobowych na podstawie w/w przepisów prawnych, a konsekwencją nie podania ich będzie brak możliwości podpisania umowy.

Pani/a dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Skip to content