OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTA SZKOŁY WYŻSZEJ O KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO LUB POŁOŻNICTWO

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 ) oraz Uchwały NR XXIV/206/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 2021r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo na lata 2021-2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. Poz. 1342).

ZARZĄD POWIATU W LIPNIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ O KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO LUB POŁOŻNICTWO

1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać studenci szkół wyższych o kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo począwszy od II roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych nie pracujących w zawodzie) do czasu ich zakończenia, spełniający łącznie następujące warunki:

  • studiują w uczelniach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  • nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
  • zobowiążą się do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o. o. w Lipnie, ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno zwanej dalej „Szpitalem” lub w jego następcy prawnym bezpośrednio po zakończeniu studiów pielęgniarskich lub położniczych oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący trzykrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium. Zobowiązanie zostanie potwierdzone w umowie trójstronnej zawartej pomiędzy studentem, któremu zostało przyznane stypendium a Powiatem i Szpitalem.

2. Stypendium ma formę pieniężną i może zostać przyznane studentowi począwszy od II roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych nie pracujących w zawodzie) do czasu ich zakończenia. Korzystanie przez Studenta ze stypendium na studiach licencjackich wyklucza skorzystanie z tej formy pomocy na studiach magisterskich.

3. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie:

na kierunku pielęgniarstwo:

1. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów licencjackich

2. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na III roku studiów licencjackich

3. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na I roku studiów magisterskich

4. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów magisterskich

oraz kierunku położnictwo:

1. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów licencjackich

2. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na III roku studiów licencjackich

3. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na I roku studiów magisterskich

4. 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów magisterskich

od kwoty stypendium dokonuje się potrąceń należności publicznoprawnych, jeżeli wynikają z przepisów prawa.

4. Wniosek o przyznanie stypendium, na druku zgodnym z załącznikiem do Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/206/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo na lata 2021-2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1342) należy złożyć w terminie: do dnia 14 października 2022 roku do godz. 14:30, na adres:

Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno

W przypadku nadesłania wniosku o przyznanie stypendium pocztą decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Lipnie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składania wniosku o przyznanie stypendium w postaci elektronicznej.

5. Do wniosku należy dołączyć:

a. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok studiów przed złożeniem wniosku,

b. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego,

c. oświadczenie studenta o nie pobieraniu stypendium z innych jednostek samorządu terytorialnego i braku zobowiązań z tym związanych,

d. zobowiązanie do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie, Nieszawska 6, 87-600 Lipno lub w jego następcy prawnym bezpośrednio po zakończeniu studiów pielęgniarskich lub położniczych oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący trzykrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium.

6. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu w Lipnie nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków.

7. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego i stronie internetowej Spółki Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd Powiatu w Lipnie oraz przekazana studentom składającym wnioski.

8. Stypendium będzie wypłacane po podpisaniu przez studenta umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 określającej w szczególności warunki wypłacania stypendium, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium dotychczas wypłaconego wraz z odsetkami ustawowymi.

Informacja administratora danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Lipnowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego, 87-600 Lipno. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a.            listownie: ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno

b.            przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://www.lipnowski.powiat.pl/kontakt,

c.            telefonicznie: 54 30 66 148

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod@lipnowski.powiat.pl, lub telefonicznie 54  30 66 147

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych. Odbiorcami danych osób, które złożą wniosek będą członkowie komisji powołanej przez Zarząd Powiatu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Odbiorcami danych osób, które uzyskają stypendium będzie właściwy urząd skarbowy oraz Spółka Szpital Lipno sp. z o. o. w Lipnie (jako przyszły pracodawca), a także ewentualnie organy właściwe do prowadzenia postępowań windykacyjnych. Wgląd w Państwa dane mogą mieć również upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Lipnie.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez czas naboru wniosków i okresu ewentualnego otrzymywania stypendium. Po zakończeniu naboru lub zakończeniu obowiązywania umowy, dane będą przechowywane przez okres właściwy dla kategorii archiwalnej BE 10, zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować nierozpatrzeniem wniosku o przyznanie stypendium.

Skip to content