Grafika ilustracyjna – pomoc wytchnieniowa (edycja 2023)

Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski, informuje że  na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim   przystępujemy do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Całkowity koszt realizacji zadania finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 1 509 189,72 zł zł. 

Okres realizacji: od 15 maja do 31 grudnia 2023 roku.

Cel: Głównym celem Programu będzie wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość skorzystania z doraźnej, czasowej usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego, umożliwiającej odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki.

Program realizowany będzie w formie świadczenia usługi całodobowego pobytu osoby niepełnosprawnej w naszych placówkach tj. Domu pomocy Społecznej w Nowej Wsi i Szpital Lipno sp. z o. o. (24 godziny na dobę nie więcej niż 14 dni).

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z w/w programu odsyłamy do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi tel. 697 617 899 lub Spółki Szpital Lipno tel. 54 288 04 15 kom. 694 485 580 . Potrzebne informacje można uzyskać również w Starostwie Powiatowym w Lipnie tel. 54 30 66 131.

Uczestnik Programu opieki wytchnieniowej nie będzie ponosił odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

– Serdecznie zapraszam do skorzystania z w/w programu, co pozwoli rodzinom lub opiekunom sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami na wytchnienie od codziennych obowiązków związanych z opieką tych osób. Czas ten mogą przeznaczyć na odpoczynek i realizację swoich marzeń. Podkreślam, że jest to program bezpłatny – Starosta Lipnowski, Krzysztof Baranowski

Do Karty zgłoszeniowej należy dołączyć:

  • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności / orzeczenia równoważnego, a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności;
  • deklarację uczestnictwa;
  • klauzulę informacyjną – przetwarzanie danych osobowych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;- oryginał wypełnionej Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM.
Skip to content